Wednesday, 18 July 2012

Contoh RPH Bahasa Malaysia

RPH
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata pelajaran:           Bahasa Melayu
Kelas:                          Tahun 2 Pintar
Tarikh:                         28 Mac 2012
Masa:                          10.30-11.30 pagi ( 60 minit )
Bilangan murid:           25 orang
Bidang pembelajaran: Sihat dan Cerdas
Objektif:                      ~Menaakul gambar dan berbual dengan bertatasusila
                                    ~Memahami cara mencuci tangan dan keperluan mencuci tangan
Hasil Pembelajaran :   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:
                                    A   Menguasai isi kandungan
                                      ~ Berbual tentang 7cara mencuci tangan berpandukan gambar   
                                      ~Simulasi mencuci tangan dengan betul    
                                    B    Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir
                                      ~ Menyatakan keperluan mencuci tangan
                                    C    Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                                      ~ Melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan dan perbualan
                                      ~ Menyedari kepentingan menjaga kebersihan
Konsep/prinsip/teori:
                                    Tangan
                                    a. perlu dijaga kebersihannya
                                    b. tempat bakteria suka membiak
                                    c. anggota tubuh yang penting
                                    d. mudah kotor
Bahan,peralatan dan bahan sumber:
                                    komputer riba
                                    LCD
                                    Skrin putih
                                    Lembaran kerja
Langkah berjaga-jaga:
Pembaziran air dan sabun ketika mencuci tangan

Pengetahuan sedia ada:
~Murid-murid pernah melihat gambar/ poster 7 cara mencuci tangan di kantin .
~Murid juga mempunyai miskonsepsi bahawa  kuman boleh membiak di telapak tangan
      Fasa

    Isi Kandungan                                  
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
      Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/ Mencungkil idea
( 5 minit )

Keperluan mencuci tangan

Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid Berbual tentang keperluan dan waktu yang perlu untuk mencuci tangan.

Murid memberi respons.


Strategi/Teknik
Penyoalan seluruh kelas menggunakan   gambar bakteria pada  tangan yang kotor daripada komputer riba.

Menstruktur/ menstruktur semula

( 30 minit )


Cara-cara mencuci tangan dengan betul.

Guru menayangkan slaid 7 cara mencuci tangan sambil memberi penerangan secara simulasi.


Minta murid membuat simulasi mencuci tangan secara kumpulan dan individu di depan kelas.

Debriefing
Taksir kefahaman murid secara simulasi- Murid yang telah menguasai maju ke fasa seterusnya, manakala yang tidak, di kumpulkan dan diberi penerangan .

Murid  menaakul gambar sambil mendengar penerangan guru.Murid melakukan cara mencuci tangan berpandukan arahan yang telah dipelajari.Aktiviti Pemulihan:
Murid diberi penerangan semula.

Strategi/Teknik
Penerangan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif

Sumber pengajaran:
Gambar daripada
Komputer ri

Lampiran 1
NAMA:____________________________
TAHUN 2:_________________________

Lengkapkan ayat berpandukan gambar
                                 
 Basahkan tangan dengan __________dan_____________.

                                 
Gosok _________________ tangan dengan ___________.

                               
Gosok __________________________________.

                               
Gosok __________________ pada telapak tangan.

                               
Gosok ____________________ tangan dengan jari.

Rancangan Pengajaran Harian ( Bahasa Melayu Tahun 4 )

Mata Pelajaran         : Bahasa Melayu
Tahun                                    : 4 Pintar
Masa                          :8.40 – 9.40 pagi
Bilangan murid        : 30 orang
Tajuk                          :Pencemaran alam
Fokus utama             :3.1 Aras 3 (ii)
                                  Membentang maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat.
Fokus sampingan    :9.2 Aras 2 (i)
                                 Mencatat nota dalam bentuk grafik
Objektif                       :Pada akhir pelajaran,murid dapat :
                                    1.Membentang maklumat yang diperoleh dengan ayat yang betul
                                    dan tepat.
                                    2.Mencatat nota dalam bentuk grafik.
Sistem bahasa         :          
Kemahiran bahasa : Lisan dan tulisan
Tatabahasa               :Kata nama am dan kata kerja
Kosa kata                  :pencemaran, sisa toksid, pembakaran, pembangunan


Pengisian kurikulum                       :
i)             Ilmu           : Sains,Pendidikan Sivik Kewarganegaraan,Agama Islam
ii)            Nilai murni : prihatin,cinta akan alam sekitar,bekerjasama,jujur,hormat- 
                    menghormati                                             
              
Kemahiran Bernilai Tambah:
·         Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
·         Kemahiran berfikir
·         Kajian masa depan
                          
Bahan bantu mengajar ;
·         Slaid gambar-gambar pencemaran air, udara dan bunyi
·         Skrin / laptop
·         Borang pengurusan grafik

Pengetahuan sedia ada     : Murid pernah melihat pencemaran alam sekitar di kawasan
                                             mereka,di televisyan atau di surat khabar.Isi pelajaran


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

1.Slaid gambar-gambar pencemaran air,udara dan air
2.Bersoaljawab tentang pencemaran


Set induksi  ( 5 minit )
1.Murid-murid melihat gambar-gambar pencemaran air,udara dan bunyi melalui persembahan slaid.(Rujuk lampiran B)
2.Bersoaljawab dengan murid tentang pencemaran air,udara dan bunyi

KP: Kecerdasan naturalis
KB: Menghubung kait
BBB: Slaid pencemaran1.Mencari maklumat tentang pencemaran air,udara dan bunyi

2.Melengkapkan borang pengurusan grafik

Langkah 1 ( 20 minit )

1.Murid dibahagikan secara berpasangan.
2.Murid diberikan tajuk tentang pencemaran air,udara dan bunyi.
3.Murid diminta melayari internet untuk mencari maklumat tentang tajuk tersebut.(Rujuk lampiran C)
4.Murid mengisi borang pengurusan grafik tentang pencemaran.
(rujuk  lampiran E)


KBT:Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
      :Kemahiran berfikir
BBB:Internet
        Borang pengurusan
        grafik

1.Membuat pembentangan tentang
pencemaran air,udara dan bunyi.
2.Mencatat nota tentang maklumat yang didengar.


Langkah 2 ( 20 minit )

1.Murid membuat pembentangan di hadapan kelas secara berpasangan.
2. Murid yang lain dikehendaki
mencatat nota tentang maklumat yang mereka dengar dari pembentangan rakan mereka.
3.Guru mengemukakan soalan tentang pencemaran.(Kajian masa depan)
(rujuk lampiran F)


KP :Verbal linguistik

Nilai : Berkeyakinan,hormat-menghormati,prihatin
KBT : Kajian masa depan
1.Membuat nota dalam bentuk grafik tentang pencemaran alam.


Langkah 3 ( 12 minit )

1.Murid membuat nota atau isi-isi penting yang diperolehi dalam bentuk grafik.(secara kumpulan)
(Rujuk lampiran G)
2.Murid dibenarkan menggunakan pensel warna untuk membuat nota.
3.Guru mempamerkan hasil kerja murid.


KP :Kecerdasan visual

Nilai : Bekerjasama,Tolong-menolong,hormat-menghormati
1.Rumusan isi pelajaran
Penutup ( 3 Minit )

1.Murid diminta menyatakan isi pelajaran pada hari itu.
2.Guru merumuskan pelajaran pada hari itu.


3.Guru menunjukkan contoh nota dalam bentuk grafik dengan cetakan komputer.
(rujuk  lampiran H)

4.Murid diminta menyediakan nota dalam bentuk grafik dengan cetakan
komputer.(dibuat di rumah sebagai
projek dan dihantar pada minggu hadapan)
Nilai : Bersyukur,cinta akan alam sekitar


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Mata Pelajaran: Bahasa Melayu
Tahun    : 6 Bijak
Masa                : 8.10 - 9.10 Pagi (60 minit)
Bilangan Murid : 33 orang
Tema: Warisan Alam
Tajuk: Alam Penuh Misteri

Fokus Utama:
5.2 Aras 1 (ii) Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks yang di baca. 
5.2 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar , sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

Fokus Sampingan:
8.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Objektif :
 Pada akhir pengajaran  dan pembelajaran murid-murid dapat :

1)    Menjawab  4 soalan kefahaman betul berdasarkan teks yang dibaca.
2)    Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya sesuai.
3)    Membina 5 ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar aktiviti perkhemahan yang ditunjukkan.

Kemahiran Bahasa : Bacaan dan Tulisan

Sistem Bahasa :  i) Tatabahasa ; Kata hubung, Kata ganda , ayat tunggal dan
                                                      ayat majmuk.
                             ii) Kosa kata ;  tenggiling, sumpah-sumpah, flora,   
                                                      fauna,reriang, halban, pulai dan cengal.

Pengisian Kurikulum :
i)              Ilmu ; Kajian Tempatan, Sains dan Geografi
ii)             Nilai Murni ; Bekerjasama , cinta akan alam sekitar, tolong-menolong dan semangat bermasyarakat.

Kemahiran Bernilai Tambah:
i)              Kemahiran Berfikir : Membuat Keputusan, Merumus
ii)             Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Matematik, verbal-linguistik, naturalis.
iii)            Pembelajaran kontekstual

Bahan Bantu Mengajar :
i)              Petikan /slaid  (Membaca cacatan)
ii)             Gambar perkhemahan
iii)            Borang pengurusan Grafik


Pengetahuan sedia ada murid : Murid pernah mengikuti dan pernah melihat   
                                                       aktiviti perkhemahan di sekolah.                                                             


Isi Kandungan

Aktiviti pengajaran  dan Pembelajaran

Catatan

1. Gambar aktiviti perkhemahan.

2. Murid bercerita tentang gambar dan pengalaman sedia ada mereka

Set induksi ( 5 minit)

2. Murid bercerita berkaitan pengetahuan sedia ada dan pengalaman mereka ketika menyertai perkhemahan.

KP : interpersonal
KB : Menghubung
         kait
BBM :
Gambar Perkhemahan

Petikan (Catatan )
Alam Penuh misteri
1. Membaca senyap
2. Membaca kuat secara kumpulan
3. Membaca secara individu (Teknik teater pembaca)

Langkah 1 ( 15 minit )
1. Murid membaca petikan secara senyap.
2. Murid membaca petikan perenggan-demi perenggan secara berkumpulan.

3. Guru meminta 4 orang    murid membaca petikan  dengan nada, sebutan  dan intonasi yang betul secara individu di hadapan kelas. (Seorang murid satu perenggan)

4. Aktiviti diulang oleh 4 orang murid lain yang dipilih secara rawak.


BCB : Bacaan secara Mentalis dan Mekanis

KP : intrapersonal,
        Interpersonal

BBM : Petikan1. Bersoaljawab
isi penting petikan.

2. Menjawab  soalan kefahaman secara lisan  .

Langkah 2 ( 8 minit)

1. Guru bersoaljawab dengan murid  berkaitan isi penting yang terdapat dalam petikan.

2.  Dua orang murid dikehendaki menjawab 2 soalan kefahaman berpandukan petikan secara lisan.

3.  Guru membuat ulasan berkaitan jawapan murid.


KP : verbal linguistik, interpersonal dan naturalis

KB : Membuat keputusan

KE : Bertanggungawab

Petikan (Catatan )
Alam Penuh misteri
1.  Perbincangan ahli kumpulan.

2. Pembentangan wakil kumpulan.4. Rumusan guru.

Langkah 3 ( 12 minit )

1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap wakil kumpulan diminta menjawab  2 soalan kefahaman dalam borang garfik berpandukan petikan catatan yang dibaca.

2. Setiap wakil kumpulan diminta membentangkan jawapan yang telah dibincangkan bersama ahli kumpulan masing-masing.4. Guru membuat  rumusan hasil pembentangan murid.
KP : intrapersonal,
        Interpersonal

BBM : Petikan catatan dan Borang Grafik.1. Kata nama:
Budak lelaki, budak perempuan, ahli pengakap

2. Kata kerja :
memasak, memasang khemah, mengumpul kayu api, mengangkat

air, menyusun pinggan mangkuk.

3. Membuat 5 ayat tunggal dan ayat majmuk

Langkah 4 (15 minit )

1.  Guru menunjukkan gambar aktiviti perkhemahan pengakap.

2. Bersoaljawab berkaitan aktiviti yang terdapat dalam gambar.

3. Murid dikehendaki menyenaraikan kata nama dan kata kerja yang terdapat dalam gambar.

4. Murid dikehendaki membina lima ayat berdasarkan kata nama serta kata kerja yang berhubungkait dengan aktiviti  dalam gambar.

5. Aktiviti latihan bertulis dalam buku latihan.
i)  Latihan  kefahaman
ii) Membuat ayat tunggal/majmuk


KP : verbal-linguistik
Naturalis
Interpersonal
Visual ruang


KB : Menjana idea
Menganalisis

Rumusan pelajaran hari ini.
.

Penutup (5 minit )

1. Guru membuat rumusan pelajaran hari ini.
- sayangilah hutan.
- bertanggungjawab terhadap hutan kita.

KP : interpersonal

Rancangan Pengajaran Harian ( Bahasa Melayu Tahun 4 )
Mata Pelajaran         : Bahasa Melayu
Tahun                                    : 4 Bijak
Masa                          :8.15 – 9.15 pagi
Bilangan murid        : 30 orang
Tajuk                          :Pencemaran alam
Fokus utama             :5.1 Aras 3 ( i )
                                    Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan 
                                 menarik.
Fokus sampingan    :8.2 Aras 1 ( i )
                                     Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk.
Objektif                       :Pada akhir pelajaran,murid dapat :
                                    1.Membaca petikan pencemaran alam sekitar dengan sebutan dan
                                   intonasi yang betul dan menarik.
                                    2.Membina sekurang-sekurangnya tiga daripada lima ayat majmuk
                                   berdasarkan borang pengurusan grafik.
Sistem bahasa         :          
Kemahiran bahasa : Bacaan dan tulisan
Tatabahasa               :Kata nama am,kata kerja, ayat majmuk
Kosa kata                  :tercemar,berbalam,serius,haluan,flora dan fauna.

Pengisian kurikulum                       :
iii)           Ilmu           : Sains,Pendidikan sivik kewarganegaraan,Pendidikan Moral
iv)           Nilai murni : prihatin,cinta akan alam sekitar,bekerjasama,semangat                                               
                    kerjasama.
Kemahiran Bernilai Tambah:
·         Kemahiran Berfikir :menjana idea , membuat kesimpulan,meramal,menghubung   
                                 kait.
·         Kecerdasan pelbagai : Interpersonal,verbal linguistic,naturalis
·         Pembelajaran kontekstual
·         Pembelajaran masteri
·         Pembelajaran koperatif.
Bahan bantu mengajar ;
·         Petikan pencemaran / slaid
·         Pantun / slaid
·         Skrin / laptop
·         Borang pengurusan grafik
·         Lembaran kerja
Pengetahuan sedia ada     : Murid pernah melihat kempen iklan tentang pencemaran       
                                              alam sekitar di dalam televisyen.


Isi pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

1.Slaid / carta pantun
2.Murid berpantun bersama guru

Set induksi  ( 5 minit )
1.Murid membaca pantun yang ditunjukkan dengan bimbingan guru.
Guru mengaitkan pantun dengan tajuk pelajaran hari ini.


KP: Interpersonal
KB: Menghubung kait
BBB: Slaid / carta pantun

Petikan teks pencemaran
1.Membaca senyap
2.Membaca kuat  secara kumpulan
3.Membaca secara individu.

Langkah 1 ( 15 minit )
1.Murid membaca petikan secara senyap.
2.Murid membaca petikan perenggan demi perenggan secara berkumpulan.
3.Guru meminta 3 orang murid membaca petikan dengan nada ,sebutan dan intonasi yang betul secara individu di hadapan kelas.(Seorang murid satu perenggan )
4.Aktiviti diulang oleh 3 orang murid lain yang dipilih secara rawak.


BCB: Bacaan secara mentalis dan mekanis.
KP:Intrapersonal,Interpersonal
BBB: Petikan teks

1.Bersoal jawab isi penting petikan

2.Menjawab soalan kefahaman secara lisan

Langkah 2 ( 10 minit )
1.Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan isi penting yang terdapat dalam petikan.
2.Dua orang murid dikehendaki menjawab soalan kefahaman berpandukan petikan secara lisan.
3.Guru membuat ulasan berkaitan

jawapan murid.


KBT : Kemahiran berfikir,
KP :Interpersonal ,Intrapersonal,verbal –linguistik

Nilai : Bekerjasama,Tolong-menolong,hormat-menghormati


1.Melengkapkan Borang Pengurusan Grafik

2.Membina ayat majmuk.

Langkah 3 ( 25 minit )
1.Kelas dibahagiakan kepada lima kumpulan.
2.Setiap kumpulan diminta menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.
3.Wakil daripada setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan

mereka di hadapan kelas.
4.Murid mengisi borang pengurusan grafik.
5.Murid dikehendaki membina sekurang-kurangnya lima ayat majmuk secara individu berdasarkan borang pengurusan grafik.
Kumpulan A : membina lima ayat majmuk .
Kumpulan B : membina tiga ayat majmuk.
Kumpulan C : mengisi tempat kosong ayat majmuk yang diberikan .
( bergantung pada sekolah masing –masing)


BBB: Borang pengurusan grafik
Strategi : Konstruktivisme
KBT : Kemahiran berfikir,kemahiran belajar
KP :Interpersonal ,Intrapersonal,verbal –linguistik

Nilai : Bekerjasama,Tolong-menolong,hormat-menghormati


1.Rumusan isi pelajaran

2.Menyanyi lagu “Rasa Sayang” dan pantun

Penutup ( 5 Minit )
1.Murid diminta menyatakan isi pelajaran pada hari itu.
2.Guru merumuskan pelajaran pada hari itu.
3.Guru meminta murid menyediakan buku skrap tajuk pencemaran dan diberi tempoh masa selama 2 minggu.
4.Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu “ Rasa Sayang”.


Nilai : Bersyukur,cinta akan alam sekitar
BBB: Carta / slaid lagu
KBT : MuzikNo comments:

Post a Comment